PRIVACYVERKLARING

1. Algemene info

Moulin de Belle Meuse vzw hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en dat uw privacy wordt gerespecteerd. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Moulin de Belle Meuse vzw houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Als Moulin de Belle Meuse vzw zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Moulin de Belle Meuse vzw

Kerselarenstraat 59

3071 Erps Kwerps

contact(at)moulindebellemeuse.be

2. Persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door Moulin de Belle Meuse vzw verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden :

• om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van Moulin de Belle Meuse vzw

• Het versturen van nieuwsbrieven, een tijdsschrift en uitnodigingen voor speciale gelegenheden zoals een jubileum zodat u op de hoogte bent en blijft van het nieuws en de activiteiten van Moulin de Belle Meuse vzw.

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

• Persoonlijke identiteitsgegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail

• Persoonlijke kenmerken : geboortedatum

Uw persoonsgegevens als bestuurslid worden door Moulin de Belle Meuse vzw doorgegeven ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden :

• Contacten met leveranciers (bijvoorbeeld brouwer, drukker, …)

• Contacten met gebruikers (als contactpersoon bij een verblijf)

• In de statuten / griffie voor de raad van bestuur en Algemene vergadering.

De persoonsgegevens worden enkel intern gebruikt. Wij zullen de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven.

3. Fotomateriaal

Naast persoonsgegevens is het mogelijk dat wij in het bezit komen van foto’s waarop u staat. De foto’s worden genomen tijdens de activiteiten. Indien u niet wenst op foto te staan kan u dat meedelen aan het begin van de activiteit, zodat mensen die fotograferen daar rekening mee houden.

De foto’s worden gebruikt voor promotie van onze eigen activiteiten en niet doorgegeven aan derden. Het promotieteam selecteert zorgvuldig welke te gebruiken op onze diverse kanalen (boekje, nieuwsbrief, website, facebookpagina). U kan ten allen tijden vragen om een foto te verwijderen moest u daar aanstoot aan nemen door een mailtje naar contact(at)moulindebellemeuse.be

4. Bewaartermijn

Moulin de Belle Meuse vzw bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Persoonsgegevens worden bijgehouden tot aanvraag tot wijziging of schrapping. Na 10 jaar komen deze in een archief dat we raadplegen voor het vieren van jubileums. Bij sterfte zullen de gegevens onmiddellijk verwijderd worden. Moulin de Belle Meuse vzw zal om de 10 jaar een bevraging doen of u nog wenst in onze adressenlijst te blijven.

5. Beveiliging van de gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

• Alle personen die namens Moulin de Belle Meuse vzw van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan. Ze hebben enkel het recht deze te gebruiken ifv de activiteit die ze organiseren.

• We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen

• Onze organisatoren en AV-leden zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

• Er is een Back-up recovery systeem op onze documenten.

6. Rechten

• U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben.

• Tevens kunt u bezwaar (verzet) maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.

• Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij.

7. Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Namens het bestuur dan vzw Moulin de Belle Meuse.